23/02/2018 0 comment

สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ของ”วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นครราชสีมาจัดโดย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน ...

23/02/2018 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block