16/12/2019 0 comment

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาดและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ ...

05/07/2019 0 comment

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ภายในอาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยที่กิจกรรม 7ส ...

16/12/2019 0 comment

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยวันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block