14/03/2018 0 comment

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกันสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน จัดทำโครงการ "การสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับธุระกิจการผลิตเครื่องมือในอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิ.ย 2561 ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร ...

20/09/2018 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block