การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ “การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวรสา เฉื่อยมณี

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภททีม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่
    • นางสาวรสา เฉื่อยมณี
    • นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
    • และนางสาวสิริรัตน์ ใจดี (จากขวาไปซ้าย)