กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

“กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรักษาความสามัคคี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์