CIS International 2018

“CIS International 2018” กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้เข้าประกวด โปรแกรมวิชาการบัญชี

1.นางสาวเจนจิรา  เขียนโคกกรวด (น้องเจน G07) #ได้รับรางวัลชนะเลิส CIS Popular Vote 2018

2. นางสาวภูษิตา  สุราฤทธิ์  (น้องน้ำ G08)

และอดีดดาววิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีีพ 2017  นางสาวนินนาท  สุทธิธรรม (อ้อม) อำลาตำแหน่ง