การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  ประเภททีม ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม 2562

รายชื่อนักศึกษา

  1. นายกรภัทร  สว่างศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
  2. นายอรรคชัย  หมีมะเริง นักศึกษาชั้นปีที่ 1