พิธีไหว้ครู 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 4,000 คน

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้แทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ธูปเทียนน้อมมาลาบูชาครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู จากนั้นประธานในพิธีได้เจิมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬาดีเด่น และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประธานและผู้บริหารได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ในการนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน ได้แก่

  1. นางสาวนุชรินทร์  จ่นกลาง
  2. นางสาวอัญมณี  ละม่อมเมือง
  3. นางสาวกรวิภา  บุญอยู่
  4. นายอรรคชัย  หมีมะเริง