ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้

ทีม 1: ได้รับรางวัลเหรียญทอง (จากซ้ายไปขวา)
1.นายอรรคชัย หมีมะเริง
2.นางสาววรางคณา ไชยณรงค์

ทีม 2: ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (จากซ้ายไปขวา)
1.นางสาวมิลตรา ใจสบาย

2.นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง