CIS International 2018

“CIS International 2018” กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้เข้าประกวด โปรแกรมวิชาการบัญชี

1.นางสาวเจนจิรา  เขียนโคกกรวด (น้องเจน G07) #ได้รับรางวัลชนะเลิส CIS Popular Vote 2018

2. นางสาวภูษิตา  สุราฤทธิ์  (น้องน้ำ G08)

และอดีดดาววิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีีพ 2017  นางสาวนินนาท  สุทธิธรรม (อ้อม) อำลาตำแหน่ง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

“กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรักษาความสามัคคี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมี นายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทั้งหมด 9 หลักสูตร และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกัน มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 358 คน ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

“สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับ ปวส. จำนวน 55 ทีม ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวศศิกานต์  โทจันทร์
  • นางสาวรสา  เฉื่อยมณี
  • นายกรภัทร  สว่างศรี 
 • รางวัลชมเชย ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว
  • นางสาวนิสาลักษณ์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
  • นางสาวสิริรัตน์  ใจดี

 

จากบทความสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“พลอย” นางสาวรสา เฉื่อยมณี ตัวแทนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ว่า “ปีที่แล้วเคยร่วมการแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล ครั้งนี้ก็เลยกลับมาลองดูใหม่ ซึ่งก็ทำอย่างเต็มที่และก็ไม่ผิดหวังได้รับรางวัลกลับไปจริงๆ นอกจากนั้น ยังได้ความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีมากขึ้น โดยมีอาจารย์ช่วยติว สอน ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน และได้เปรียบกว่าคนอื่น ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต อยากฝากให้น้องๆรุ่นต่อไปเตรียมตัวอย่างเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆนะคะ”

การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ “การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ นางสาวรสา เฉื่อยมณี

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภททีม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่
  • นางสาวรสา เฉื่อยมณี
  • นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
  • และนางสาวสิริรัตน์ ใจดี (จากขวาไปซ้าย)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ระดับ อาชีวศึกษา” จากผู้ร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 38 สถาบัน 76 ทีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน:

 1. นางสาวรสา เฉื่อยมณี
 2. นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
 3. นางสาวสิริรัตน์ ใจดี
 4. นางสาวรุ่งนภา กองโคกกรวด

 

มทร.อีสาน บูชาสายธาร ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน

ประเพณีลอยกระทง

มทร.อีสาน ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มทร.อีสาน จัดงานลอยกระทง “มทร.อีสาน บูชาสายธาร ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน” โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ยังคงความยิ่งใหญ่เหมือนเช่นเคย มีการแสดงดนตรีของนักศึกษา การประกวดกระทง และ นางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษ์ไทย บรรยากาศเต็มไปความสนุกสนาน

 

ในการนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้จัดทำกระทงใบตองเข้าร่วมการประกวดด้วย

  

 

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายความอาลัย

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง และประกาศฯ เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวราชมงคลทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามราชมงคลและพระราชทานตราพระราชลัญจกรอันเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร“มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมบุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน รวมใจจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งได้มีการประชุมและเตรียมงาน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมพระเกียรติ ชาว มทร.อีสาน ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานชื่อสถาบัน ราชมงคล อันหมายถึง มงคลแห่งพระราชา และตราพระราชลัญจกรเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  จึงได้เตรียมงานอย่างเต็มความสามารถ โดยรำลึกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะทำเพื่อพระองค์ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า  ในการจัดงานครั้งนี้ ท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จะนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบทถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” พร้อมวงออร์เคสตรา มทร.อีสานและนักร้องหมู่ โดยจะมีวีดิทัศน์พระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริฯ พระราชดำรัสและภาพบรรยากาศช่วงเสด็จสวรรคตของพระองค์สลับกับภาพบรรยากาศในบริเวณพิธี นอกจากนี้ยังมีการแสดงในชุดต่างๆ ได้แก่ การแสดง ชุด “มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” การแสดง ชุด“แสนอาลัย น้อมใจส่งเสด็จ พระภูมินทร์”โดยนักศึกษาของมทร.อีสาน และการขับร้องเพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” และ เพลง “โคราชอาลัยพ่อหลวง”โดย กำปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติ การแปลอักษรเป็นรูป“๙ มทร.อีสาน น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์สวรรคาลัย”

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบทถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ความว่า  “ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างสุดซึ้ง และประกาศฯ เรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จทอดพระเนตรกิจการของสถาบันทั้งที่ ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์ พระราชทานโล่เป็นรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีความหมายว่า“ชาวราชมงคลทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่า ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลจากพระราชา”มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์ ซึ่งใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ เป็นเครื่องมงคลที่แสดงถึงอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และในวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วยพระราชลัญจกรและพระมหาภิไชยมงกุฎ ประจำรัชกาลที่ ๙ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ เปี่ยมล้นด้วยคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรของชาติ จะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า และจะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความรักสามัคคี ความรู้สำนึกในหน้าที่ส่วนตน และความมีวินัยในความพอเพียงเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม และจะแปรความรัก ความเศร้าโศกและความอาลัยต่อพระองค์อย่างสุดซึ้ง เป็นความรัก ความสามัคคี มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย จะกระทำความดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติตามปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ ขอถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน”

สำหรับงานนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมถวายความอาลัย ร่วมแปรอักษร และขับร้องเพลงรักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง  จำนวนกว่า 10,000 คน

RMUTI OPEN HOUSE 2017

 

RMUTI OPEN HOUSE 2017 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 คณะ (คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม) รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี ร่วมจัดบูธงาน RMUTI OPEN HOUSE 2017 แสดงผลงานของนักศึกษา รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ ที่สนใจ

Page 1 of 212