ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6

ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้

ทีม 1: ได้รับรางวัลเหรียญทอง (จากซ้ายไปขวา)
1.นายอรรคชัย หมีมะเริง
2.นางสาววรางคณา ไชยณรงค์

ทีม 2: ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (จากซ้ายไปขวา)
1.นางสาวมิลตรา ใจสบาย

2.นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง

สืบตำนานสายนที

สืบตำนานสายนที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัด “โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง มทร.อีสาน สืบตำนานสายนที วิถีแห่งศรัทธา ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดกระทงเล็ก
ประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ ประเภท: สวยงาม

ประกวดพานไหว้ครู 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผลการประกวดพานไหว้ครู​ ประจำปี​ 2562 ดังนี้

ประเภทสวยงาม

 • รางวัลชนะเลิศ​ ได้แก่​ สาขาวิชาการตลาด​ คณะบริหารธุรกิจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี​ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 สาขาวิชาเคมี​ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

ประมวลผลภาพบรรยากาศการบูมพานไหว้ครู ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 4,000 คน

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้แทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ธูปเทียนน้อมมาลาบูชาครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู จากนั้นประธานในพิธีได้เจิมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬาดีเด่น และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประธานและผู้บริหารได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ในการนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน ได้แก่

 1. นางสาวนุชรินทร์  จ่นกลาง
 2. นางสาวอัญมณี  ละม่อมเมือง
 3. นางสาวกรวิภา  บุญอยู่
 4. นายอรรคชัย  หมีมะเริง

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน  หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 361 คน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นอื่นๆ ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเชิงวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  ประเภททีม ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม 2562

รายชื่อนักศึกษา

 1. นายกรภัทร  สว่างศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 2. นายอรรคชัย  หมีมะเริง นักศึกษาชั้นปีที่ 1

CIS International 2018

“CIS International 2018” กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้เข้าประกวด โปรแกรมวิชาการบัญชี

1.นางสาวเจนจิรา  เขียนโคกกรวด (น้องเจน G07) #ได้รับรางวัลชนะเลิส CIS Popular Vote 2018

2. นางสาวภูษิตา  สุราฤทธิ์  (น้องน้ำ G08)

และอดีดดาววิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีีพ 2017  นางสาวนินนาท  สุทธิธรรม (อ้อม) อำลาตำแหน่ง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

“กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรักษาความสามัคคี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมี นายกัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทั้งหมด 9 หลักสูตร และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกัน มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 358 คน ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

“สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับ ปวส. จำนวน 55 ทีม ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวศศิกานต์  โทจันทร์
  • นางสาวรสา  เฉื่อยมณี
  • นายกรภัทร  สว่างศรี 
 • รางวัลชมเชย ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว
  • นางสาวนิสาลักษณ์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
  • นางสาวสิริรัตน์  ใจดี

 

จากบทความสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“พลอย” นางสาวรสา เฉื่อยมณี ตัวแทนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ว่า “ปีที่แล้วเคยร่วมการแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล ครั้งนี้ก็เลยกลับมาลองดูใหม่ ซึ่งก็ทำอย่างเต็มที่และก็ไม่ผิดหวังได้รับรางวัลกลับไปจริงๆ นอกจากนั้น ยังได้ความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีมากขึ้น โดยมีอาจารย์ช่วยติว สอน ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน และได้เปรียบกว่าคนอื่น ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต อยากฝากให้น้องๆรุ่นต่อไปเตรียมตัวอย่างเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆนะคะ”

Page 1 of 212