DOWNLOAD ใบคำร้อง

ประเภทคำร้อง
R.01 คำร้องทั่วไป
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพ
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ/ย้ายเวลาเรียน
R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
R.16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
R.21 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า>
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.25 แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา (ธนาคารกรุงไทย)