แผนการศึกษา

 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อภาษาอังกฤษ: Diploma in Accounting


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กลุ่มพาณิชยการสาขางานการบัญชีหรือเทียบเท่า

(หลักสูตร ปวส. 2 ปี)