ประวัติสาขา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ตระหนักถึงความต้องการอัตรากำลังด้านวิชาชีพของชาติ  จึงมีนโยบายให้แยกหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยฯ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดการเรียนการสอนในระดับต่ำกว่าปริญญา เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของนักเรียนในเขตภูมิภาคให้สูงขึ้น   โดยเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  โดยเน้นการทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำระบบ Work integrated Learning  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม   ในการจัดทำหลักสูตรและเน้นทักษะทางด้านภาษา คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างของหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพขึ้น  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ อยู่ภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559    เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  ที่สร้างมืออาชีพ และเตรียมยกฐานะเทียบเท่าคณะเป็นส่วนงานภายใน  และได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยได้เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการบัญชี (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ในปี  พ.ศ. 2559