ที่ตั้งและแผนที่

สถานที่ตั้ง

โปรแกรมวิชาการบัญชี  วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (อาคาร 16)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5011-3

 

แผนที่

» แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ

2. ศูนย์วัฒนธรรม

3. อาคารสถาปัตยกรรม

4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5. อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

6. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

7. อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

8. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

10. อาคารสาขาวิศวกรรมสำรวจ

11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12. อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14. อาคารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

16. อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

17. ศูนย์การเรียนเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

19. อาคารสำนักงานอธิการบดี

20. อาคารอเนกประสงค์

21. สนามฟุตบอล

22. อาคารสถาปัตยกรรม

23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา

24. อาคารยานพาหนะ

25. โรงงานฝึกช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

26. โรงอาหาร

27. แผนกอาคารสถานที่ (ใหม่)

28. คุรุสัมมนาคาร

29. หอพักคุรุคามวาสี

30. หอพักภาติกวัฒน์

31. หอพักพัฒนาศรม

32. แฟลตครอบครัว

33. หอพักนักศึกษา

34. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

35. อาคารเรียนรวม

36. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

37. บ้านพักรับรอง

38. แฟลต 40 หน่วย