บุคลากร

 

    อาจารย์ศรัณย์พร  รักษาพงษ์

   หัวหน้าโปรแกรมวิชาการบัญชี

                                                                                                อาจารย์มนฑกาล  พงษ์เกษม                      อาจารย์ดวงกมล  ยังให้ผล                        อาจารย์จิราพัชร  จิวาลักษณ์                                          อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี             อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี               อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี