วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ต้องการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ที่สามารถสร้างนักปฏิบัติวิชาชีพออกสู่สังคม

 

 


  1. บริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
  2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน
  4. มีส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกในระดับชาติ
  5. ทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ (Think Creatively Do Professionally)”

 

  

“สถานศึกษาแห่งโลกอาชีพ (Academy for Diverse Careers)”