แผนการศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาช่างยนต์ (Diploma in Meachanical)

ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกช่างยนต์

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระดับ ปวช.ช่างยนต์