ประวัติโปรแกรมวิชาช่างยนต์

 

“วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา” เป็น สถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคขั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักสูตรของการศึกษา สำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่  และนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นลำดับดังนี้  และมีการเปิดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างยนต์  ในปี  2501

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพขึ้น  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ อยู่ภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  ที่สร้างมืออาชีพ และเตรียมยกฐานะเทียบเท่าคณะเป็นส่วนงานภายใน  และได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยได้เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาช่าง (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ในปี  พ.ศ. 2559