บุคคลากร

อาจารย์อำพล  ทันไชย

หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างยนต์

และหัวหน้าแผนกงานบริหารงานทั่วไปวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

                                                                               

                                   อาจารย์วิชัย  กนกพิทยาทร                                                                    อาจารย์ธนโชติ  ศิริรักษ์

                               อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์                                                       อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์และ

                                     หัวหน้าแผนกยานพาหนะ                                                                  หัวหน้าแผนกงานกีฬา  มทร.อีสาน

 

                                                                                                 

                                    อาจารย์วีระชัย   หนองงู                                                                  อาจารย์พงษ์สวัสดิ์  สายสุพรรณ

                              อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์                                                           อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างยนต์

                         และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช่างยนต์ชั้นปีที่ 5                                                 และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช่างยนต์ชั้นปีที่ 4

                      นายสมเจต   ดอกจันกลาง

ช่างเทคนิค