ประวัติสาขา

ประวัติและความเป็นมา

โปรแกรมวิชาช่างโยธา เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน โปรแกรมวิชาช่างโยธา เน้นเพื่อให้นักศึกษา ศึกษางานทางด้านปฏิบัติงานวิชาการโยธา โดยมีโอกาสเรียนรู้งานทั้งทางด้านทฎษฎี  และเข้มข้นทางด้านปฏิบัติการงานด้านโยธา รวมถึงด้านงานทดสอบวัสดุงานโยธางานสำรวจและงานก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจ ในทุกมิติของการทำงานได้จริง