บุคคลากร

ข้อมูลมุคคลากร

อาจารย์ณัฐพล  ฐาตุจิรางค์กุล

ตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างโยธา

อาจารย์บุญรอด  บุญปลูก

ตำแหน่งอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างโยธา

อาจารย์กัญญารัตน์  แสงศุภวรรธน์

ตำแหน่งอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างโยธา