นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัล Web Application

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล พันธ์สุนทร และ นายปฏิญญา แช่มชูกลิ่น นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (การแข่งขันเขียน Web Application) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560 (Open House 2017) จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560