นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธร่วมงาน RMUTI OPEN HOUSE 2017

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธร่วมงาน RMUTI OPEN HOUSE 2017 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงผลงานของนักศึกษา รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา