หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

กำหนดระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา