นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธร่วมงาน RMUTI OPEN HOUSE 2017

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธร่วมงาน RMUTI OPEN HOUSE 2017 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงผลงานของนักศึกษา รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัล Web Application

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล พันธ์สุนทร และ นายปฏิญญา แช่มชูกลิ่น นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (การแข่งขันเขียน Web Application) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560 (Open House 2017) จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560

ร่วมจัดสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

บุคลากรและนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมจัดสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559