ศึกษาดูงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (AIRPORT RAIL LINK) มักกะสัน 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560

             ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระบบขนส่งทางราง และการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน ของระบบขนส่งทางรางที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้ โดยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งได้วางแผนในการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อรองรับระบบขนส่งทางราง ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสาขาไฟฟ้า-ระบบขนส่งทางราง
2. หลักสูตรสาขาจักรกลหนัก-ระบบขนส่งทางราง
3. หลักสูตรสาขาโยธา-ระบบขนส่งทางราง
4. หลักสูตรสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางโดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับ

 

 

 

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)