การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้