ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)