หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Electrical

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาไฟฟ้า
ชื่อย่อ  :   ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Diploma in Electrical
ชื่อย่อ  :   Dip. in Electrical

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • ใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตกำหนด
  • คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก และ/หรือคัดเลือกของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต