ศึกษาดูงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (AIRPORT RAIL LINK) มักกะสัน 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560

             ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระบบขนส่งทางราง และการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน ของระบบขนส่งทางรางที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้ โดยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งได้วางแผนในการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อรองรับระบบขนส่งทางราง ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสาขาไฟฟ้า-ระบบขนส่งทางราง
2. หลักสูตรสาขาจักรกลหนัก-ระบบขนส่งทางราง
3. หลักสูตรสาขาโยธา-ระบบขนส่งทางราง
4. หลักสูตรสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางโดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับ