การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS)