บุคลากร

 

 

อาจารย์เกรียงกมล มงคลเมือง
ตำเเหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
email : kreangamol.mo@rmuti.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  ลาภาสระน้อย
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
email : sirichai.la@rmuti.ac.th

อาจารย์กฤษฎา  ทาสันเทียะ
ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
email : kritsada.ta@rmuti.ac.th

อาจารย์เชิดศักดิ์  บุญชูศรี
ตำเเหน่ง : อาจารย์พิเศษ
email : cherdsak.bo@rmuti.ac.th