ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีส่วนร่วมกับ Unisearch Rmuti ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสำหรับคุณครูและนักเรียน ในโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ของโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันเสาร์ที่ 6-7 ตุลาคม 2561