หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  1. ชื่อหลักสูตร 

1.1  ชื่อภาษาไทย               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ           Diploma in Electronics

  1. ชื่อประกาศนียบัตร

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย           ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Diploma in Electronics

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      Dip. in Electronics

     โครงสร้างหลักสูตร 

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   

21

หน่วยกิต
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต
1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต
1.3   กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่วยกิต
1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                    

57

หน่วยกิต
2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐาน

  15

หน่วยกิต
2.2   กลุ่มวิชาบังคับ

  22

หน่วยกิต
2.3   กลุ่มวิชาเลือก

  12

หน่วยกิต
2.4   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4

หน่วยกิต
2.5   กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4

หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    อย่างน้อยสัปดาห์ละ

2

ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย  1  ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2   ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน  ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

ปีการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย