ข่าวประชาสัมพันธ์ 4

รับสมัครนักศึกษาปี 62

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีส่วนร่วมกับ Unisearch Rmuti ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสำหรับคุณครูและนักเรียน ในโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ของโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันเสาร์ที่ 6-7 ตุลาคม 2561