แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

กรณีรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                                                  ปีการศึกษาที่  1

ภาคการศึกษาที่ 1

30-2xx-xxx-1xx  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        3(x-x-x)

30-2xx-xxx-1xx  กลุ่มวิชาภาษา                                                    3(x-x-x)

30-2xx-xxx-1xx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                        3(x-x-x)

30-2xx-xxx-1xx  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                    3(3-0-6)

30-207-050-102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                      3(2-3-5)

30-207-051-101 วิเคราะห์วงจรโครงข่าย                                      3(3-0-6)

รวม                     21     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2

30-2xx-xxx-1xx   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             3(x-x-x)

30-2xx-xxx-1xx   กลุ่มวิชาภาษา                                                   3(x-x-x)

30-2xx-xxx-1xx   ฟิสิกส์ประยุกต์                                                   3(3-0-6)

30-207-051-104  เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า                                3(2-3-5)

30-207-051-105  วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง                                         3(2-3-5)

30-207-051-106  ดิจิตอลเทคนิค                                                   3(2-3-5)

30-207-051-103  วงจรอิเล็กทรอนิกส์                                            3(2-3-5)

รวม                    21     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

30-207-053-101 ฝึกงานอิเล็กทรอนิกส์                                    4(0-216-0)

รวม                    4      หน่วยกิต

 

                                               ปีการศึกษาที่  2

ภาคการศึกษาที่ 1

30-xxx-xxx-2xx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              3(x-x-x)

30-xxx-xxx-2xx  กลุ่มวิชาภาษา                                                    3(2-3-5)

30-207-051-203  เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์           3(1-6-4)

30-207-051-202  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                            3(2-3-5)

30-207-051-201  ไมโครคอนโทรลเลอร์                                       3(2-3-5)

30-2xx-xxx-2xx   วิชาชีพเลือก 1                                                   3(x-x-x)

30-2xx-xxx-2xx   วิชาชีพเลือก 2                                                   3(x-x-x)

30-207-054-201  สัมมนาโครงการ                                                1(1-0-2)

รวม                       22   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2

30-207-054-202 โครงการ                                                            4(1-9-5)

30-207-050-201 การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลิต                         3(3-0-6)

30-2xx-xxx-2xx  วิชาชีพเลือก 3                                                    3(x-x-x)

30-2xx-xxx-2xx  วิชาชีพเลือก 4                                                    3(x-x-x)

xx-xxx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 1                                                      3(x-x-x)

xx-xxx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 2                                                     3(x-x-x)

รวม                       19   หน่วยกิต