ประวัติสาขา

ประวัติสาขา

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508 นับถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลา 53 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างช่างฝีมือทางด้านเทคนิค และพัฒนาการร่วมกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทางด้านนวัตกรรม เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศและต่างประเทศ ด้วยมีแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การแพทย์ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่กำลังคาดแคลนแรงงานด้านช่างเทคนิค

ปัจจุบันสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เปิดการเรียนการการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 70 คน

จุดเด่นของสาขา

  1. ออกแบบลายวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  2. ออกแบบแผ่น PCB ทางด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ทางอิเล็คทรอนิคส์
  3. ซ่อมแซมวงจรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
  4. ออกแบบสิ่งประดิษฐ์โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สนองต่อชุมชน และสังคม
  5. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือ เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้