บุคคลากร

ข้อมูลมุคคลากร

อาจารย์อนันท์  เกสูงเนิน

ตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

อาจารย์อัตถ์  ศรีเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2

 

อาจารย์ภากร  นาคศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1