งานวิจัย

งานวิจัย

ไพลิน หาญขุนทด อนันท์ เกสูงเนิน  สรุศักดิ์ จ่าบาล  และ มงคล คูพิมาย “ชุดจาลองระบบสายพานลาเลียงควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์”การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)