งานวิจัย

งานวิจัย

กฤษฎา ทาสันเทียะ, อนันท์ เกสูงเนิน และนายกิตติธัช เปรมไธสง “เครื่องสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560

อนันท์ เกสูงเนิน, เกลียงกมล มงคลเมือง และอมรเทพ หมอประคอง “ถังขยะอัจฉริยะเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก” การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017

ไพลิน หาญขุนทด อนันท์ เกสูงเนิน  สรุศักดิ์ จ่าบาล  และ มงคล คูพิมาย “ชุดจาลองระบบสายพานลาเลียงควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์”การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)