แผนการศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาการเงิน (Diploma in Finance)

ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการเงิน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา

  1. ระดับ ปวช.สายบริหารธุรกิจทุกสาขา (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)
  2. ระดับ  มัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)