ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง

โปรแกรมวิชาการเงิน  วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  (อาคาร 16)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  โทรศัพท์ : 044 – 233000 ต่อ 5011-3

 

แผนที่   

1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ

2. ศูนย์วัฒนธรรม

3. อาคารสถาปัตยกรรม

4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5. อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

6. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

7. อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

8. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

10. อาคารสาขาวิศวกรรมสำรวจ

11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12. อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14. อาคารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

16. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

17. ศูนย์การเรียนเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

19. อาคารสำนักงานอธิการบดี

20. อาคารอเนกประสงค์

21. สนามฟุตบอล

22. อาคารสถาปัตยกรรม

23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา

24. อาคารยานพาหนะ

25. โรงงานฝึกช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

26. โรงอาหาร

27. แผนกอาคารสถานที่ (ใหม่)

28. คุรุสัมมนาคาร

29. หอพักคุรุคามวาสี

30. หอพักภาติกวัฒน์

31. หอพักพัฒนาศรม

32. แฟลตครอบครัว

33. หอพักนักศึกษา

34. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

35. อาคารเรียนรวม

36. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

37. บ้านพักรับรอง

38. แฟลต 40 หน่วย