บุคลากร

                           

 

      อาจารย์คำพู  โรจนวงศ์                                                                           อาจารย์จิราพร  จิระชีวี

    หัวหน้าโปรแกรมวิชาการเงิน                                                                  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการเงิน