ประวัติสาขา

ประวัติโปรเเกรมวิชาช่างจักรหนัก

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีชื่อเดิมคือวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเป็นสถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคชั้นสูง ประเภทสหศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2499 เพื่อฝึกอบรมช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ ให้กับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและหน่วยงานของรัฐบาล ต่อมาจึงได้เปิดสาขาวิชาช่างจักรกลหนักซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. จนกระทั่งปี พ.ศ.2558

 • พ.ศ.2512 เปิดแผนกวิชาช่างจักรกลหนักในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • พ.ศ.2520 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา ได้ย้ายโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2523 เปิดสอนภาคปกติ เพิ่มอีก ๑ ห้องเรียน
 • พ.ศ.2526 ต่อเติมอาคารเรียนช่างจักรกลหนัก
 • พ.ศ.2528 วิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารในระดับคณะวิชาโดยจัดแผนกวิชาช่างจักรกลหนัก แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร ให้สังกัดคณะวิชาเทคนิคเครื่องกล พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนรวมสำหรับคณะวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันเป็นมงคลนามแทนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีผลให้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมหาวิทยาลัยและปรับเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้แผนกวิชาช่างจักรกลหนักเป็นโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นให้โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ตราสัญลักษณ์

โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก

รูปสป็อกเก็ตรถแทรคเตอร์ ล้อมรอบตัวอักษร H E T แกนกลางพิมพ์ตัวเลข 1969 หมายถึง

 • H ย่อมาจาก HEAVY
 • E ย่อมาจาก EQUIPMENT
 • T ย่อมาจาก TECHNOLOGY
 • 1969 คือ ค.ศ. ที่เปิดแผนกวิชาช่างจักรกลหนักซึ่งตรงกับ พ.ศ.2512

ปรัชญาการศึกษา

พัฒนาคนสู่งาน ชำนาญการเทคโนโลยี

อัตลักษณ์สาขาวิชา

เสริมสร้างความรู้ มุ่งเน้นปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี

สีประจำสาขาวิชา

 • สีเลือดหมู ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยี
 • สีฟ้า ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นปฏิบัติ
 • สีเหลือง ซึ่งหมายถึงความรู้ที่สดใส