บุคคลากร

ข้อมูลมุคคลากร

อาจารย์ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล

หัวหน้าโปรเเกรมวิชาช่างจักรกลหนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ศรีเมือง

อาจารย์ประจำโปรเเกรมวิชา

อาจารย์ไพลิน หาญขุนทด

อาจารย์ประจำโปรเเกรมวิชา

อาจารย์ราชพล ชัยพันธ์

อาจารย์ประจำโปรเเกรมวิชา

 

นายพงษ์เดช หมายเเถมกลาง

พนักงานห้องปฎิบัติการประจำโปรเเกรมวิชา

 

ทำเนียบหัวหน้าแผนก

1 อาจารย์โอภา พิริยะไพโรจน์ พ.ศ. 2512 – 2516
2 ผอ.ชอบ สิงห์สุทธิชาติ พ.ศ. 2517 – 2521
3 ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ พ.ศ. 2522 – 2527
4 ผอ.ชอบ สิงห์สุทธิชาติ พ.ศ. 2528 – 2537
5 อาจารย์วิศาล กวินรวีกุล พ.ศ. 2538
6 ผศ.พัลลภ อาตมียนันท์ พ.ศ. 2539 – 2545
7 อาจารย์กำจัด สุขถาวร พ.ศ. 2546 – 2549
8 ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ พ.ศ. 2550 – 2558

9 อาจารย์ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน