18/06/2019 0 comment

วันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ...

18/06/2019 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block