ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


    

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งศึกษาทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ที่มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยปณิธาน สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพจึงเป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตอบสนองประชาคมอาเซียน ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม ประกอบไปด้วย ๔ โปรแกรมวิชา คือ การบัญชี การเงิน การตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดกาธุรกิจค้าปลีก //และกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย ๙ โปรแกรมวิชาคือ ช่างโยธา ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างยนต์สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
  นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพยังมีแผนที่จะเปิดสอนในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านถ่ายเอกสาร ธนาคาร ศูนย์หนังสือ บริการไปรษณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนามกีฬา สนามเทนนิสและสวนพักผ่อนไว้บริการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดสรรกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพศึกษาจนจบหลักสูตรและเพื่อไม่ให้นักศึกษาคนใดออกจากสถานศึกษาเพราะความยากจน นอกจากด้านวิชาการแล้ววิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาและดนตรี กิจกรรมอาสาและพัฒนา กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ม.๓ ปวช. ม.๖ หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษา ณ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ผ่านการสมัครและสอบคัดเลือก เช่น ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ และสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
  ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้มีการบ่มเพาะนักศึกษาและผลิตแรงงานที่มีความรู้ทางด้านพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการประกอบอาชีพด้วยภูมิปัญญา มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคม ตลอดเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้