แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
CIS : College of Innovative Skills
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งศึกษาทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยกระจายโอกาศทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 4 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุกริจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ