โครงการฝึกอบรมพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์หลักของมหาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์หลักของมหาลัย ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Share this article

About Author

Super User