Tuesday, 11 April 2017 00:00

กิจกรรม 7ส.

Written by 
Rate this item
(2 votes)

นโยบาย

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 7ส ซึ่งประกอบ ด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีนโยบาย 7ส ดังนี้
      1. พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม 7ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป
      3. ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 7ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 7 กิจกรรม
      4. ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ และดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 7ส ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้
      5. ให้ประธานคณะกรรมการกิจกรรม 7ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการอำนวยการกิจกกรรม 7ส วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
      6. ให้รางวัลพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการดำเนินงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 7ส ต้นแบบการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิยาลัยสีเขียว วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
      1. กิจกรรม 7ส วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
      2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      3. ทุกแผนกของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำกิจกรรม 7ส มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรระบบงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

ความหมายของ 7ส

กิจกรรม 7ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
     สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป    
     สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที
     สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
     สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
     สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
     ส6 สวยงาม คือ การดูแลสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี สดชื่น สบายตา น่าทำงานและน่ามาใช้บริการ
     ส7 สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและการส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและการบริโภคอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวทาง 1A3R

 

วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ส


     ส 1 สะสาง เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่จําเป็นในการ ใช้งานอยู่ในที่ ทํางาน
     ส 2 สะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยลดเวลาที่ ไม่มีคุณค่า
     ส 3 สะอาด เพื่อคุณภาพของงานและป้องกัน ความเสี่ยงของการ ติดเชื้อ
     ส 4 สุขลักษณะ เพื่อรักษามาตรฐาน
     ส 5 สร้างนิสัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร และช่วยกัน ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจน เป็นวัฒนธรรม
     ส 6 สวยงาม เพื่อความสวยงามของหน่วยงาน/องค์กร
     ส 7 สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ประโยชน์ ของ 7ส


     1. หน่วยงานสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
     2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
     3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางาน
     4. มีความปลอดภัยในการทํางาน
     5. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ช่วยการบํารุงรักษา อุปกรณ์
     6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
     7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


หัวใจ 7ส


     1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
     2. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสําคัญ สนับสนุน และมี ส่วนร่วมอย่างจริงจัง
     3. ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
     4. ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน และการ บริหารกิจกรรมที่ดี
     5. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทําโดยพร้อมกัน และปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจํา
     6. ต้องมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการดําเนิน กิจกรรม 7 ส
     7. ควรมีการติดตามดูหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
     8. การพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ
     9. ควรดําเนินกิจกรรม 7 ส ควบคู่กับกิจกรรมเพื่อ ปรับปรุงงานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

มาตรฐาน 7ส

  1. มาตรฐาน ส ที่ 1
  2. มาตรฐาน ส ที่ 2
  3. มาตรฐาน ส ที่ 3
  4. มาตรฐาน ส ที่ 4
  5. มาตรฐาน ส ที่ 5
  6. มาตรฐาน ส ที่ 6
  7. มาตรฐาน ส ที่ 7

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 


 

ภาพถ่าย ก่อน-หลัง กิจกรรม 7ส.

 

 

 

 

Read 19110 times Last modified on Tuesday, 02 October 2018 16:04