อบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี"

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

Share this article

About Author

Super User