โครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยฯ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1  จำนวน 209 คน ในวันเสาร์ที่ 26- 27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

Share this article

About Author

Super User