โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Share this article

About Author

Super User